KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

NİZİPLİOĞLU TURİZM YATIRIMLARI OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

Niziplioğlu Turizm Yatırımları Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (The Craton Hotel) [Fulya Mah. Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No:16 Şişli / İSTANBUL] olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliğine özel bir önem atfetmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında The Craton Hotel, müşterilerinin kişisel verilerinin hukuka ve otel-misafir ilişkisinden doğan dürüstlük ilkesine uygun olarak işlenmesinin temini için gereken tüm idari ve teknik tedbirleri uygulamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek üzere hazırlanan bu Aydınlatma Metni, isteğiniz halinde tarafınıza yazılı olarak sunulacak veya https://www.thecraton.com.tr/……………….    adresinde bulabileceğiniz “Niziplioğlu Turizm Yatırımları Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Veri Politikası” (Veri Politikası) doğrultusunda hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metnini inceleyerek The Craton Hotel’in hangi Kişisel Verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi amaçlarla topladığını, bunları hangi hukuki sebebe dayanarak yaptığını, nasıl işlediğini, kimlere aktardığını ve Kişisel Verilerinizle alakalı olarak hangi haklara sahip olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

 

I. TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

The Craton Hotel olarak siz müşterilerimizden topladığımız Kişisel Verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bu kategorilere hangi tür verilerinizin girdiğini daha anlaşılır kılmak amacıyla bu kategorilere dair örneklere de yer verilmiştir.

 

 • Kimlik Bilgileri (Adınız – Soyadınız, Pasaport/T.C Kimlik Numaranız)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numaranız, E-Posta Adresiniz, İkamet Adresiniz)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Kişisel Verilerinizi -örneğin ikamet adresiniz- içeren, The Craton Hotel’i de ilgilendiren hukuki evraklar)
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Veriler (İşyerine Giriş – Çıkış Kayıtlarınız, Göründüğünüz Güvenlik Kamerası Kayıtları)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri (IP adresiniz, MAC adresiniz, internet sitelerine giriş – çıkış bilgileriniz)
 • Finans Bilgileri (Ücret ödemeleri veya iadesi için tarafımıza ilettiğiniz kredi/banka kartı bilgileriniz, IBAN numaraları)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Sizi içeren video kayıtları, fotoğraflar)
 • Pazarlama (Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)
 • Müşteri İşlemleri (Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi)

 

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI

The Craton Hotel, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemektedir.

 

 • Siz değerli müşteriler ile arasındaki Konaklama Sözleşmesinden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ücret politikasının yürütülmesi, müşteri memnuniyetini sağlama faaliyetlerini yürütebilmesi, müşterilerin talep ve şikayetlerinin takibi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetinin yürütülmesi, rezervasyon, konaklama ve oda satışı kaydının oluşturulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • The Craton Hotel’in denetim ve etik süreçleri gerçekleştirmesi, hukuk, muhasebe ve danışmanlık hizmetlerini alabilmesi, finans, muhasebe, hukuk işlerinin takibi
 • Tüm iş ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, optimizasyonu, sürdürülebilir kılınması
 • Risk yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Faaliyetlerin ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi, gerektiğinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, verilerin doğru, güncel ve kullanılabilir olmasının sağlanması
 • The Craton Hotel’in strateji oluşturması ve uygulaması
 • The Craton Hotel’in iş faaliyetlerini icra edebilmesi ve sizlere olan yükümlülüklerini ifa edebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarla ve tedarikçilerle oluşturduğu süreçlerin yürütülmesi
 • The Craton Hotel’in tüm işyerlerinin, taşınmaz mallarının, taşınır mallarının ve kaynaklarının, evraklarının, tedarik-idare-hizmet-pazarlama-satış-destek süreçlerinde kullanılan ekipman, cihaz, makine, araç, vasıta, elektronik aletlerin güvenliğinin temin edilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • The Craton Hotel’in saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmesi

The Craton Hotel, Kişisel Verileri işleme amaçlarında değişiklik olursa veya yeni bir amaç ortaya çıkarsa bu amaç için veri işleme faaliyetine başlamadan önce, sizleri aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca ve ivedilikle yerine getirecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

The Craton Hotel, müşterilerine ait kişisel verileri yukarıda bahsi geçen amaçları gerçekleştirebilmek için, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, fiziksel veya dijital formatlarda, işyerlerimizden hizmet almadan önce bizzat sunduğunuz veya tarafınıza konaklama  hizmeti aracılığı/acenteliği yapan şirketlerce/gerçek kişilerce sunulan, üçüncü kişilerce hukuka uygun olarak temin edilen bilgi, belge ve form, hizmet alırken tarafınızca, şirketçe veya hukuka uygun olarak üçüncü kişilerce oluşturulan/verilen/temin edilen veya kendiliğinden oluşan bilgi, belge, video kaydı, fotoğraf, güvenlik kamerası kaydı, otel giriş-çıkış kaydı, sayısal veri, yazı, e-posta, form, şirket tarafından temin edilen internet bağlantısı ve yerel ağı kullanmak suretiyle şirketin tuttuğu dijital defterlerde (log) ve/veya şirket teknik donanımlarında oluşan kayıtlar-IP adresleri-MAC adresleri, tutanak, ihtarname, hukuki ve idari evrak olarak, tamamen otomatik yöntemlerle, kısmen otomatik yöntemlerle ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir.

 

The Craton Hotel, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

 • Tarafınızca verilen bir açık rızanın mevcudiyeti
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • The Craton Hotel’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Müşterinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, The Craton Hotel’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

 

The Craton Hotel, Kişisel Verilerinizin aktarılması ile alakalı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca ortaya konan karar ve düzenlemelerde ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve esaslara uygun olarak hareket edeceği hususunda siz değerli müşterilerine güvence verir. Bu kapsamda, The Craton Hotel, Kişisel Verilerinizi bu hususta verilmiş bir açık rızanız mevcut değil ise yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bulunan başka gerçek veya tüzel kişilere aktarmayacaktır. Bununla birlikte aşağıdaki istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verileriniz açık rızanız aranmaksızın aktarılabilecektir.

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olması
 • The Craton Hotel’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Müşterinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarımının zorunlu olması
 • Müşterinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, The Craton Hotel’in meşru menfaatleri için veri aktarımının zorunlu olması
 • Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlığınıza ilişkin Kişisel Verilerinizin aktarılmasının, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olması

 

Yukarıda sayılan istisnai durumlardan birisinin söz konusu olması halinde Kişisel Verilerinizin açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarımı ancak ve ancak Kişisel Verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması (yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir) yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması halinde söz konusu olabilecektir.

 

The Craton Hotel, işbu aydınlatma metninin II. maddesinde belirtilen işlenme amaçları çerçevesiyle ve bu amaçların gerektirdiği ölçüyle sınırlı kalmak üzere Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarabilecektir: Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

 

The Craton Hotel tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerinizle alakalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesindeki haklarınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki haklarınızı kullanmak için https://www.thecraton.com.tr/……………….  adresindeki dijital veya şirket işyerlerinde bulunan matbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca İlgili Kişi Başvurusu Formu” belgesini doldurarak;

 

 • Şirkete ait işyerlerinde bizzat kendiniz veya özel vekâletname sahibi vekiliniz aracılığıyla ıslak imzalı olarak teslim edebilirsiniz
 • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak dijital bir formatta info@thecraton.com.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz
 • Tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden info@thecraton.com.tr adresine konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı bir e-posta olarak gönderebilirsiniz.

 

The Craton Hotel başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Çerez Politikası

NİZİPLİOĞLU TURİZM YATIRIMLARI OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hâle getirmek amacıyla çerezler (cookie) kullanıyoruz. Sitemizde gezinmeye devam ederek cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine Çerez Politikası sayfamızdan ulaşabilirsiniz.